VENTILATION SYSTEM

(ระบบหมุนเวียนระบายอากาศ)

We can give professional solutions and product suggestions according to customer requirements.

AVT Group ยินดีให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนอากาศ หรือการบำบัดอากาศ รวมถึงให้บริการติดตั้งอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน